วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เทศบาลเมืองเขาสามยอดนำโดย นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อสังคม มอบทุนการศึกษา จักรยาน อุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬารวมถึงการแจกอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนขาดแคลน ยากจน และด้อยโอกาสทางการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณะนักศึกษาหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่น11 โดยนายวชิระ เกตุพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นตัวแทนผู้รับมอบทุนการศึกษา จักรยานและอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬา ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองเขาสามยอด