อธิบดีกรมหม่อนไหม ลุยแหล่งผลิตไหมอุตสาหกรรม จ.น่าน รุกแก้ปัญหาระบบน้ำและการพัฒนาพันธุ์ไหม พร้อมเร่งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม

เมื่อวันที่ 12 ต.ค. นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมหม่อนไหม ลงพื้นที่ดูงานหม่อนไหม จ.น่าน ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านไหมอุตสาหกรรม ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน โดยมีนายณกรณ์ ไกรอนุพงษา ผู้อำนวยการสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เขต 1 จ.แพร่ เกษตรอำเภอแม่จริม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ น่าน รวมทั้งเกษตรเกษตรกรในพื้นที่ร่วมรายงานข้อมูลและปัญหาอุปสรรคต่างๆ เช่น ปัญหาระบบน้ำ โดยจะเร่งบูรณาการกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนาพันธุ์ไหมเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตไหมให้มีคุณภาพและปริมาณผลผลิตที่มากขึ้น รวมทั้งการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านหม่อนไหมครบวงจรแก่นักท่องเที่ยว เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป

พร้อมกันนี้ ได้ดูงานแปลงหม่อน โรงเลี้ยงไหมวัยอ่อน จุดเรียนรู้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านหม่อนไหม เพื่อขับเคลื่อนงานหม่อนไหมภาคเหนือให้รุดหน้ายิ่งขึ้น