เมื่อ 12 ต.ค.63 พันโท ยศวีร์ คงธนจารุอนันต์ ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 3 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 ( ปตอ.1 พัน.3 ) นำกำลังพล จิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์” และ น้องทหารใหม่ รุ่นปี 2563 ผลัดที่ 1 จำนวน 60 นาย พร้อมยานพาหนะและอุปกรณ์ทำความสะอาด ออกเดินทางจากหน่วย ภายในค่ายภูมิพล ต.เขาพระงาม ไปยัง วัดพรหมมาสตร์ ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อร่วมกับ จิตอาสาภาคประชาชน เจ้าหน้าที่ตำรวจ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาตร์ ช่วยกันทำความสะอาด ล้าง เก็บกวาดมูลนก และ ใบไม้ บริเวณโดยรอบพระอุโบสถ์ และพื้นที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา ภายในวัด

ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมทำความดี และส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ ตลอดจนปลูกฝักความรู้รักสามัคคี เทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้แก่ทหารใหม่ ได้ทำกิจกรรมร่วมกับจิตอาสา พระราชทาน รุ่นพี่ เพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ และทัศนียภาพ บริเวณวัด ถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึก เนื่องในโอกาส ครบรอบ 4 ปี วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อย่างพร้อมเพียงกันด้วย