หลังจาก พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่ หนกลาง มาตั้งแต่ปี 2562 ล่าสุด เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) เมื่อวันที่ 9 ต.ค.ที่ผ่านมา มีวาระเรื่องการขอ พระราชทานพระราชดำริในการแต่งตั้งเจ้าคณะใหญ่หนกลาง มีใจความว่า ตามที่มหาเถรสมาคมได้มีมติครั้งที่ 18/2563 เมื่อวันที่ 20 ส.ค.2563 เห็นชอบแต่งตั้งพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตโต) อายุ 64 พรรษา 43 เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลาง ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่หนกลาง และสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระลิขิต ขอพระราชทานถวายพระราชดำริ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงมีพระราชดำริเป็นประการใด จะได้รับพระราชทานมาดำเนินการต่อไปนั้น สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงทราบพระราชดำริแล้วเมื่อวันที่ 1 ต.ค.2563 ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหา วชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำริ เห็นควรให้ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่หนกลาง และ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระบัญชามอบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำเข้าที่ประชุมมหาเถร-สมาคม เพื่อโปรดทราบต่อไป

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับเจ้าคณะใหญ่หนกลาง มีเขตปกครองคณะสงฆ์มหานิกาย 6 ภาค ได้แก่ ภาค 1 กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ ภาค 2 อยุธยา, อ่างทอง, สระบุรี ภาค 3 ชัยนาท, ลพบุรี, สิงห์บุรี, อุทัยธานี ภาค 13 จันทบุรี, ชลบุรี, ตราด, ระยอง ภาค 14 กาญจนบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี และภาค 15 ประจวบคีรีขันธ์, เพชรบุรี, ราชบุรี, สมุทรสงคราม