นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า ขอให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารท้องถิ่น ทำความเข้าใจกับประชาชนในประเด็นสำคัญ คือ การแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน หลักการขยายผล-ต่อยอดโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 การเชิญชวนจิตอาสาฯ ในพื้นที่ออกมาปฏิบัติหน้าที่และมีร่วมส่วนในกิจกรรมต่างๆ หรือเมื่อเกิดสาธารณภัย โดยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ต้องมีข้อมูลผู้ที่ประสบปัญหาความเดือนร้อนในพื้นที่ของตนเองร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ และขอให้ความสำคัญกับการสื่อสาร/แจ้งข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบ โดยเฉพาะในสถานการณ์การเกิดสาธารณภัยต้องแจ้งเตือนล่วงหน้าและเข้าช่วยเหลือโดยทันที

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า อีกว่าสิ่งต้องแก้ไข คือ การดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ต่างๆ ในจังหวัดลพบุรี โดยมีแผนเปิดปฏิบัติการ “ลพบุรีเมืองสะอาด” เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้จังหวัดลพบุรีเป็นจังหวัดที่น่าท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น และเรื่องการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดลพบุรี โดยจะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหารือถึงสภาพปัญหาโดยจะร่วมกันหาแนวทางแก้ไขในลักษณะของทีมขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับนโยบายด้านอื่นๆ นอกเหนือจากการผลักดันด้านการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติในพื้นที่และสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดลพบุรีให้บรรลุผลแล้ว จะรับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหา ความต้องการของประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี และร่วมกันหาแนวทางแก้ไข รวมทั้งวางแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดลพบุรีทั้งในระยะสั้นและระยะยาวร่วมกันกับชาวจังหวัดลพบุรี