สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรีจัดเจ้าหน้าที่ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยฟรีให้แก่สัตว์กีบคู่อาทิโคนม โคเนื้อ กระบือ แพะ แกะพร้อมกันทั้งจังหวัดลพบุรี โดยมีเป้าหมายที่จะฉีดวัคซีนฯให้แก่สัตว์จำนวน150,000ตัว โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่30พฤศจิกายน2563 เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้าเปื่อยให้แก่สัตว์เลี้ยงของเกษตรกรในจังหวัดลพบุรี รวมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรติดต่อขอรับบริการฉีดวัคซีนฯได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกแห่งของจังหวัดลพบุรี

โดยล่าสุดเมื่อ วันที่ 8 ต.ค.63 นายจรูญ ชูเกียรติวัฒนา ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอท่าหลวง ปศุสัตว์อำเภอพัฒนานิคม ออกตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานฉีดวันป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนมของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่พบว่าการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรเป็นอย่างดี