ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานพระพุทธศาสนา แจ้งว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จพระราชดำเนินทรงตั้งเปรียญธรรม 9 ประโยค และเปรียญธรรม 6 ประโยค แก่พระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค และเปรียญธรรม 6 ประโยค ประจำปี 2563 ในวันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 น. ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เอกสารกำหนดการพระราชพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ประจำปี 2563 ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ระบุว่า มีพระภิกษุสามเณรได้รับการตั้งเปรียญธรรม รวมทั้งสิ้น 363 รูป