มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2564 ดังนี้ ระดับ ปวช. ใน 9 คณะ ได้แก่ 1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาอุตสาหการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 4. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกต์และโซ่อุปทาน สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์) สาขาวิชาการเงิน (เศรษฐกิจดิจิทัล) สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ

5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ 7. คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ 8. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (แฟชั่น) สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (ผลิตภัณฑ์) 9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์

ระดับ ปวส. ใน 6 คณะ ได้แก่ 1.คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (กำลัง) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์) 2.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 3.คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี (บริหาร) สาขาวิชาการบัญชี (การเงิน) สาขาวิชาการจัดการ (ทั่วไป) สาขาวิชาการตลาด (การบริหาร) สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (พัฒนาซอฟต์แวร์) สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (บริหารธุรกิจดิจิทัล) 4.คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน 5. คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ สาขาวิชาการโรงแรม 6. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผา สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ

ผู้สนใจดูรายละเอียดและคุณสมบัติเพิ่มเติมที่ http://regis.rmutp.ac.th และยื่นใบสมัครทางเว็บไซต์ http://rmutp.ac.th เข้าสู่เมนูรับสมัครนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.– 1 ธ.ค.63 สอบถามเพิ่มเติมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 0-2665-3777 ต่อ 6302-9 และ 6636