นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กล่าวถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ประกอบการไมซ์ โดยเร่งเป้าหมายการจัดโครงการจัดงานทั่วไทย ภูมิใจช่วยชาติ ว่า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ประกอบการไมซ์ไทยดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นใจ สร้างความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนร่วมผลักดันให้การจัดประชุมและนิทรรศการเป็นวาระแห่งชาติ ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนให้ความรู้กับผู้ประกอบการถึงแนวทางการจัดงานไมซ์อย่างปลอดภัย กระตุ้นให้เกิดการจัดงานทั่วประเทศส่งเสริมเศรษฐกิจโดยเร็วที่สุด โดยได้นำ MICE Hygiene Guideline มาเป็นแนวทางปฎิบัติที่ได้มาตรฐานทั้งผู้จัดงานและสถานที่จัดงาน ซึ่งได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข และผ่าน ศบค. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ด้าน นางอรชร ว่องพรรณงาม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กล่าวว่า นอกจากการกระตุ้นการจัดงานในประเทศแล้ว ทางทีเส็บยังเร่งนำเสนอกรอบการพัฒนาระบบการติดตามทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนการผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรในระยะสั้น ร่วมกับ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) สมาคมโรงแรมไทย และ สมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน ในการเตรียมความพร้อม

อรชร ว่องพรรณงาม

ซึ่งประกอบไปด้วย1.ด้านหลักสูตรฝึกอบรมคณะผู้ติดตามด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรในระยะสั้น 2. เตรียมความพร้อมเรื่องกฎหมาย การขึ้นทะเบียนบริษัทจัดการเดินทาง (Destination Management Company – DMC) เพื่อให้สามารถประกอบธุรกิจด้านการจัดการเดินทางแบบ Special Arrangement ประสานงานกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) 3.เตรียมความพร้อมด้านศักยภาพบุคลากร Medical Control Team, International Visitor Assistant (IVA) 4.เตรียมความพร้อมพัฒนาผู้ประกอบการโรงแรมที่พัก CSA (Certified Special Arrangement Accommodation – CSA) 5.หารือเรื่องพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการบันทึกข้อมูล และโมบายแอพพลิเคชั่นสำหรับการจัดการข้อมูลของผู้เดินทางจากต่างประเทศ ซึ่ง ทีเส็บ และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาทีมผู้ติดตามด้านการแพทย์และสาธารณสุข ตามมาตรการคุมไว้สังเกตสำหรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรในระยะสั้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รุ่นที่ 1 เป็นที่เรียบร้อยแล้วจำนวน 60 คน และแผนต่อไปคือการพัฒนาทีมงานบริษัทจัดการเดินทาง (Destination Management Company – DMC) และทีม International Visitor Assistant (IVA) รวมถึงการเตรียมความพร้อมสถานที่พักโรงแรมที่พัก CSA (Certified Special Arrangement Accommodation – CSA) ร่วมกับสมาคมโรงแรมไทยในลำดับต่อไป

 หนังสือคู่มือแนวปฏิบัติด้านสุขอนามัยการจัดงานไมซ์วิถีใหม่

ทั้งนี้ทีเส็บในฐานะหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ ซึ่งเป็นจุดแข็งของประเทศที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ดำเนินการเพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการด้านสุขอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในอุตสาหกรรมไมซ์อย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายรัฐบาลในการผลักดันและส่งเสริมให้เกิดการจัดงานประชุมและนิทรรศการภายในประเทศ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน สร้างการจ้างงาน และการกระจายรายได้ไปยังทุกภูมิภาค โดยได้เปิดให้ดาวน์โหลดคู่มือแนวปฏิบัติด้านสุขอนามัยการจัดงานไมซ์ จัดงานอย่างไรให้ปลอดภัยในยุค New Normal เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมไมซ์ ไม่ว่าจะเป็นการจัดงานประชุม การจัดการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล การจัดงานแสดงสินค้า และการจัดงานอีเวนต์ นำไปปฎิบัติในแนวทางที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน สร้างความเชื่อมั่นให้กับอุตสาหกรรมไมซ์ไทยต่อไปอย่างยั่งยืน ซึ่งหน่วยงาน องค์กร หรือผู้ที่สนใจ สามารถเข้าไปดาวน์โหลด หนังสือคู่มือแนวปฏิบัติด้านสุขอนามัยการจัดงานไมซ์วิถีใหม่ New Norm of MICE Hygiene Guidelines ได้ที่ https://mice.kcmtiplc.com/?lang=th