เมื่อเวลา 10.00 น.คณะกรรมาธิการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร นำโดย นายกิตติกร โล่ห์สุนทร ประธานกรรมาธิการ ,นพ.ระวี มาศฉมาดล ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณายานยนต์ไฟฟ้า และคณะลงพื้นที่เยี่ยมชมสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้ดำเนินการแผนมุ่งเป้าด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย โดยเน้นให้เห็นความสำคัญและความจำเป็นที่ประเทศไทยจำเป็นต้องมีการวิจัยและพัฒนาด้านยานยนต์ไฟฟ้า อย่างเช่นโครงการการพัฒนารถโดยสารประจำทางใช้แล้วของ ขสมก. เป็นรถโดยสารไฟฟ้าเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทย ครั้งแรกในประเทศไทย

นอกจากนี้ สวทช.ยังได้ร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีและสนับสนุนการทดสอบแบตเตอรี่ในยานยนต์ไฟฟ้า โดยมอบให้ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) สวทช. เป็นแล็บทดสอบแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าแห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมการจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคต เช่น การจัดตั้งห้องปฏิบัติการทดสอบแบตเตอรี่ และห้องปฏิบัติการทดสอบยานยนต์อัตโนมัติ

ด้าน นพ.ระวี กล่าวว่า ประเทศไทยกำลังพัฒนาเข้าสู่ยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อให้ก้าวทันกับนานาประเทศ ในตอนนี้เรามีศักยภาพในการผลิต แต่ปัญหาจากนี้คือกำลังผลิตและต้นทุนการผลิตของเราจะสามารถสู้กับประเทศอื่นได้หรือไม่ นั่นคือสิ่งที่เราต้องหาทางแก้ให้ได้ เพื่อให้ประเทศไทยยังเป็นจุดศูนย์กลางในการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า