2 สาขา ผลงานด้านรักษ์ป่าต้นน้ำ และโครงการทำดีด้วยหัวใจธรรมาภิบาล จัดโดย Enterprise Asia นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า 2 โครงการของ กปน. ได้รับรางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 2020 ซึ่งจัดโดย Enterprise Asia โดยในปีนี้ กปน. ได้รับรางวัลดังกล่าว 2 สาขารางวัล ได้แก่ สาขา Green Leadership จากโครงการการประปานครหลวงรักษ์ป่าต้นน้ำ (Metropolitan Waterworks Authority's watershed forest preservation) ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมปลูกป่า ปลูกหญ้าแฝก ฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ป่าต้นน้ำของ กปน. สร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและธรรมชาติ ครอบคลุมลุ่มน้ำปิง วัง ยม น่าน ตลอดจนพัฒนาระบบประปาภายในโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่ดังกล่าว ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา รางวัลที่สอง สาขา Corporate Governance จากโครงการทำดีด้วยหัวใจธรรมาภิบาล (Doing Good with Good Governance Heart) เป็นการยกย่องชมเชยให้แก่พนักงานและผู้ปฏิบัติงานที่มีจิตบริการอย่างเป็นเลิศ มุ่งเน้นการทำงาน ด้านบริการอย่างมีธรรมาภิบาล โปร่งใส ปราศจากการทุจริต ด้วยคุณธรรมในหัวใจ และสร้างวัฒนธรรมการทำดีให้เกิดขึ้นในองค์กร ด้านบริการที่เหนือความคาดหมายสร้างความพึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้น้ำ ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืนต่อไป นายกวี กล่าวว่า กปน. รู้สึกเป็นเกียรติและมีความภาคภูมิใจรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ ทั้งนี้ เกิดจากความมุ่งมั่น ตั้งใจของ กปน. ในการส่งเสริมบุคลากรให้มีจิตสำนึกในการดำเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล พร้อมปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน จนทำให้ กปน. ได้รับรางวัลด้าน CG&CSR จาก Enterprise Asia และในเวทีต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง