นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า ททท.ได้จับมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว (MOU) กับหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศให้มากขึ้น ขับคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศให้หมุนกระจายรายได้ลงไปให้ถึงฐานราก โดยมีกรอบความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกัน ได้แก่ การส่งเสริมและกระตุ้นให้สมาชิกหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น รวมถึงทั้งสองหน่วยงานจะร่วมมือกันในการออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวที่จะส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยเชิงลึก ตลอดจนการจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และสื่อสารกลยุทธ์การทำงานระหว่างกัน ทั้งนี้ การลงนามความร่วมมือดังกล่าวรวมไปถึงการเชื่อมโยงความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย อาทิ สายการบิน ผู้ประกอบการธุรกิจในภูมิภาค ซึ่งจะถูกดึงเข้ามาร่วมวางแผนสร้างกลยุทธ์กระตุ้นการท่องเที่ยวร่วมกันกับทั้งสององค์กรด้วย

ซึ่ง นายยุทธศักดิ์ กล่าวต่อว่า ความร่วมมือการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวกับหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ถือเป็นมิติใหม่ในการดำเนินการเชิงรุกกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศ ภายหลังรัฐบาลได้มีนโยบายผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มาระยะหนึ่ง โดยการใช้กลไกของสมาชิกหอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทยทั่วประเทศ เป็นช่องทางเชื่อมโยงความร่วมมืออย่างแนบแน่นในการขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศตามนโยบายของรัฐบาล เนื่องจากหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นสถาบันหลักภาคเอกชนของประเทศที่มีพลังสูงมากในการส่งเสริมการค้าและเศรษฐกิจของประเทศ มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เชื่อมั่นว่าการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ จะสร้างเครือข่ายพันธมิตรจะนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวของประเทศต่อไป

ด้าน นายกลินท์ สารสิน ประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทย ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ระบาดทั่วโลก รวมถึงภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศ จึงได้ร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศ โดยเฉพาะตลาดการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยใช้กลไกทุกภาคส่วนของหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สร้างความเชื่อมโยงทำงานร่วมกันกับพันธมิตรการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมสนับสนุนและกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวภายในประเทศ ให้สามารถฟันฝ่าและยืนหยัดได้ในสภาวการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน