เมื่อวันที่ 21 ก.ย.63 ที่หอประชุมสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา เกาะกลางน้ำห้วยน้ำคำ อ.เมืองศรีสะเกษ นายวิรัตน์ ไชยสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดงานและมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณมหกรรมรวมพลังเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี2563 ตอน"กิจกรรมสร้างสรรค์พลังเยาวชนเมืองศรีมีจิตอาสาเพื่อแผ่นดิน" โดยมี นายสมเกียรติ ศรีขาว นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ นายพชร บุญเหลือ ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ นายพงศ์ภัค มงคลชัยพาณิชย์ หัวหน้าหน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ฐานะผู้ประสานงานสมาพันธ์ฯ คณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ นำนักเรียนจากสถานศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 500 คน มีกิจกรรมประกอบด้วย การแข่งขันวงดนตรี การแข่งขัน Cover Dance การแข่งขันการพูดสร้างสรรค์การประกวดวาดภาพและการประกวดเรียงความ การแสดงจากเด็กและเยาวชน การจัดนิทรรศการผลงานการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มเยาวชนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้จากหน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ภาคีเครือข่ายการทำงานด้านเด็กและเยาวชน สมาพันธ์เด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 หน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาสังคม ทั้งนี้เพื่อเป็นการรณรงค์เพื่อป้องกันนักสูบ นักดื่มหน้าใหม่ การรณรงค์ลดอุบัติเหตุในกลุ่มวัยรุ่นและการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น และเพื่อพัฒนา “เยาวชนเมืองศรี อยู่ดีมีแฮง” ต่อไป

นายพงศ์ภัค มงคลชัยพาณิชย์ หัวหน้าหน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า สถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ มีสถิติความเสี่ยงทางด้านสุขภาพที่ทำให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ประสบกับปัญหาทางสังคมและมีผลต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน ปัจจุบันนี้ตกเป็นเครื่องมือของสื่อการโฆษณาเชิญชวนต่างๆ รวมทั้งการเข้าถึงปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพต่างๆ เช่น การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ การพนัน และการเกิดอุบัติเหตุ มีจำนวนมากขึ้นซึ่งเกิดจากสิ่งจูงใจเช่น การจัดโปรโมชั่น การโฆษณาทางออนไลน์ การจัดดนตรีที่วัยรุ่นชื่นชอบ เป็นต้น
นายพงศ์ภัค กล่าวต่อไปว่า สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับภาคีเครือข่ายการทำงานด้านเด็กและเยาวชน สมาพันธ์เด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 หน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาสังคม จึงได้จัดกิจกรรมมหกรรมรวมพลังเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2563 ปีที่ 7 ตอน"กิจกรรมสร้างสรรค์พลังเยาวชนเมืองศรีมีจิตอาสาเพื่อแผ่นดิน"ขึ้น เพื่อเป็นรณรงค์กระตุ้นเตือนภัยที่ใกล้ตัว เพื่อให้นักเรียนกลุ่มวัยรุ่นได้เทียบว่า สิ่งต่างๆไม่จำเป็นต้องพึ่งพาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สนุกได้ไร้แอลกอฮอล์

และเพื่อพัฒนา“เยาวชนเมืองศรี อยู่ดีมีแฮง” เสริมสร้างให้มีภูมิคุ้มกัน มีทักษะชีวิตและใช้ความสร้างสรรค์แสดงออกในสิ่งที่ดีงามถูกต้อง สามารถเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อเด็กและเยาวชนในวงกว้างได้ ขับเคลื่อนงานด้านเด็ก เพื่อรวมพลังเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษให้กล้าแสดงออก เป็นแกนนำในการปกป้องเพื่อนจากปัจจัยเสี่ยงทั้งหลาย สร้างทักษะชีวิตให้เป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้รู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยง ร่วมเรียนรู้อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมของชาวศรีสะเกษ ให้มีความมั่นคงในการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน กล้าคิดและแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และมีความสุขสมวัยมีกิจกรรมพัฒนาความสามารถของแกนนำและการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อไป