สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง จัดโครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ และพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ "คลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่นจังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2563"

วันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ชั้น 2 นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิด โครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ และมอบโล่เชิดชูเกียรติ "คลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่นจังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2563 จำนวน 7 ท่าน มอบโล่เชิดชูเกียรติ "ครอบครัวร่มเย็นจังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2563 "จำนวน 2 ครอบครัว และมอบโล่เชิดชูเกียรติ "บุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวจังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2563" จำนวน 1 ท่าน

สำหรับพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณคลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่นจังหวัดอ่างทอง ครอบครัวร่มเย็นจังหวัดอ่างทอง และบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวจังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียติผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นคลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่นจังหวัดอ่างทอง ครอบครัวร่มเย็นจังหวัดอ่างทอง และบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวจังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2563 เนื่องในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติจังหวัดอ่างทอง และงานวันแห่งครอบครัวจังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2563