เมื่อวันที่ 18 ก.ย.เวลา 09.40 น.ที่รัฐสภา น.ส.มิ่งขวัญ จันทร์ศรีเมือง ตัวแทนกลุ่มข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป ยื่นหนังสือพร้อมรายชื่อข้าราชการจำนวน 4,450 รายชื่อ ต่อนพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังธรรมใหม่ โดยทางกลุ่มขอเรียกร้องขอให้พิจารณากรณีข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป ผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรีด้านสาธารณสุข ให้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ และนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากกลุ่มเจ้าพนักงานสาธารณสุขประเภททั่วไป ซึ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรีด้านสาธารณสุข ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ความชำนาญงานในการบริการและการบริหารจัดการงานด้านสาธารณสุข สามารถปฏิบัติงานในบทบาททางวิชาการด้านสาธารณสุขเหมือนกับตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข หากแต่เป็นผู้ที่ยังไม่ได้รับการพิจารณากำหนดตำแหน่ง หรือดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกเพื่อบรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

โดยน.ส.มิ่งขวัญ กล่าวว่า ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา พวกตนได้ทำหน้าที่อย่างหนัก จึงขอให้รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ และนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการเป็นกรณีพิเศษ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

ด้าน นพ.ระวี กล่าวว่า ในช่วงบ่ายวันนี้ตนจะยื่นหนังสือข้อเรียกร้องพร้อมรายชื่อข้าราชการทั้งหมดให้นายอนุทิน ชาญวีรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพิจารณาต่อไป เพราะเชื่อว่าข้อเรียกร้องดังกล่าวไม่ได้กระทบต่องบประมาณใด ๆ เป็นเพียงแค่สามารถเปลี่ยนมาเป็นสายงานวิชาการได้เท่านั้น