เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 63 นายธีรพงษ์ สารแสน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดสัมมนาวิชาการ “การแต่งกายและการไว้ทรงผมของนักเรียนไทยกับสิทธิมนุษยชน”โดยมีการบรรยาย โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ วิทิต มันตาภรณ์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การอภิปรายโดย ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 80 คน ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้

นายธีรพงษ์กล่าวว่า การแต่งกายและทรงผมของนักเรียนไทย เกี่ยวเนื่องกับประเพณี วัฒนธรรม เอกลักษณ์ของประเทศไทย ทำให้ประเทศไทยแตกต่างจากชาติอื่น ส่วนเรื่องสิทธิเสรีภาพก็เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเอามาพิจารณาควบคู่ไปกับกรอบของสังคมอย่างสร้างสรรค์ เนื่องจากอาจส่งผลกระทบหลายด้าน เช่น การปฏิบัติงานตามวิชาชีพครู การผลิตครู กระบวนการหล่อหลอมจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม เมื่อมีเหตุผลที่ควรเปลี่ยนแปลง ก็ต้องเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ซึ่งหวังว่าจะได้ความคิดเห็นของทุกฝ่ายอย่างหลากหลาย ทั้งกลุ่มนักเรียน นิสิตนักศึกษา อาจารย์ สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคประชาสังคม เพื่อหาจุดที่พอดีนำสู่การปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วม และเกิดประโยชน์ในการกำหนดระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

ภาพจากเพจ ศธ.360 องศา