“นักเรียนหนองคาย เข้าค่าย English Camp รุ่นที่ 2” อบจ.หนองคาย ร่วมกับ สพม.เขต 21 และ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดหนองคาย จัดโครงการอบรมพัฒนาความรู้ทางวิชาการ กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคมสำหรับเยาวชน English Camp รุ่นที่ 2

วันที่ 16 ก.ย.63 เวลา 14.00 น. ที่หอประชุมโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการอบรมพัฒนาความรู้ทางวิชาการ “กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคมสำหรับเยาวชนโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย” English Camp รุ่นที่ 2
นายสุริยา มะโยธี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม/นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า "โครงการอบรมพัฒนาความรู้ทางวิชาการ กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม สำหรับเยาวชนโรงเรียนท่าบ่อ" (English Camp 2020) เป็นความร่วมมือระหว่าง อบจ.หนองคาย, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 และสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดหนองคาย ได้กำหนดจัดโครงการอบรมพัฒนาความรู้ทางวิชาการ “กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ” ระหว่างวันที่ 16 -17 กันยายน 2563 โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 300 คน, คณะผู้บริหาร ครูวิทยากร ครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวไทยและชาวต่างชาติ จำนวน 21 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 จำนวน 100 คน รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 400 คน ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ พร้อมนำความรู้และทักษะที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันทั้งการเรียนรู้และการสื่อสารได้

ด้าน นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายก อบจ.หนองคาย กล่าวว่า อบจ.หนองคาย ได้สนับสนุนงบประมาณด้านการจัดการศึกษาในทุกระดับใน 5 ส่วนที่สำคัญประกอบด้วย การสนับสนุนด้านกีฬา การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา การเปิดโลกทัศน์กว้างให้กับนักเรียน การสนับสนุนโครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน หรือการแข่งขันทางด้านวิชาการ และการสนับสนุนให้มีการจัดการเรียนรู้เฉพาะด้าน เช่นการเข้าแคมป์ของนักเรียนในครั้งนี้ ซึ่งนักเรียนจะได้รับความรู้จากสิ่งที่ตนเองสนใจและถนัด โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ

ส่วน นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผอ.สพม.เขต 21 กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ที่ได้ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการดังกล่าว ด้วยเหตุผลที่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตคือการศึกษา เพราะการศึกษาคือกุญแจสำคัญที่จะพัฒนาคน ให้เป็น “คน” ที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากล และเป็นภาษาที่นักเรียนจะต้องสื่อสารกับสังคมโลก.