วันที่ 16 ก.ย.63 ที่บริเวณหน้าสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย กรุงเทพฯ นายพิชิต ไชยมงคล พร้อมด้วยนายธวัชชัย จรูญชาติ ตัวแทนกลุ่มประชาชนคนไทย(ปค.) ได้เดินทางไปยื่นหนังสือถึงนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีประเทศสหรัฐอเมริก และเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย โดยมีนายเควิน เอ็ม แมคคาวน์ เลขานุการฝ่ายการเมืองของสถานทูตสหรัฐประจำประเทศไทย เป็นตัวแทนมารับหนังสือ

สำหรับหนังสือถึงนายโดนัลด์ ทรัมป์ มีใจความว่า “ตามที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ได้ออกแถลงการณ์สาธารณะต่อหน้าสื่อมวลชนยืนยันไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศไทย ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้ากลุ่มประชาชนคนไทยขอขอบคุณในความปรารถนาดีต่อประเทศไทย ที่ประกาศยืนยันว่าจะไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศไทย

“เพื่อให้การดำเนินการของสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง ข้าพเจ้ากลุ่มประชาชนคนไทยมีความปรารถนาขอคำยืนยันจากท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดให้เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามคำแถลง อันจะมีผลทำให้การชุมนุมเป็นไปอย่างสงบตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

“ด้วยสัมพันธไมตรีระหว่างประชาชนกับประชาชนประเทศกับประเทศอันดีอย่างยาวนาน กลุ่มประชาชนคนไทยมีความเชื่อมั่นว่าท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประเทศสหรัฐอเมริกา จะได้ติดตามการดำเนินการของสถานเอกอัครราชทูตอเมริกาประจำประเทศไทยให้เป็นตามที่ได้แถลงการณ์ไว้ทุกประการ”

ขณะที่หนังสือถึงเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ระบุว่า “ตามที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยได้ออกแถลงการณ์สาธารณะต่อหน้าสื่อมวลชนยืนยันไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศไทย ดังปรากฏเป็นข่าวทราบกันโดยทั่วไปนั้น

“ข้าพเจ้ากลุ่มประชาชนคนไทย(ปค.) ขอแสดงความขอบคุณมายังท่านที่ปฏิบัติตามมารยาททางการทูตอย่างสุภาพชน เพื่อปฏิบัติต่อมิตรประเทศที่มีความสัมพันธ์อันดีอย่างยาวนาน เพื่อยืนยันเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามคำแถลงการณ์ของท่าน ข้าพเจ้ากลุ่มประชาชนคนไทย จึงขอท่านได้โปรดนำส่งหนังสือของข้าพเจ้าที่ยื่นต่อท่านมาพร้อมหนังสือฉบับนี้นำ ส่งต่อไปยังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อให้มีการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด ในการดำเนินการของเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย ว่าจะยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามคำแถลงการณ์ทุกประการเพื่อให้การชุมนุมของกลุ่มนักศึกษาเป็นไปอย่างสงบตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย”