นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาที่ดินได้พัฒนาระบบสารสนเทศการเกษตร โดยนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ร่วมกับระบบเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ ผ่านเครือข่าย Big Data เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการวางแผนการพัฒนาการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่ปรับเปลี่ยนทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ที่วิกฤติ อีกทั้งยังได้เชื่อมโยงข้อมูลการเกษตรทฤษฎีใหม่ การทำเกษตรผสมผสาน เพื่อเสริมสร้างการพึ่งพาตนเองของเกษตรกร มีข้อมูลการรับรองมาตรฐาน GAP เพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตร ข้อมูลพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน เกษตรอินทรีย์ และ Zoning by Agri-Map เพื่อสร้างความยั่งยืนในการผลิตสินค้าเกษตร รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Information Center : AIC) ของทุกจังหวัด เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของสินค้าเกษตรให้เพียงพอ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดร่วมกัน

นอกจากนี้ ยังเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาทรัพยากรดินของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน ภูมิปัญญาและนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง การถ่ายทอดความรู้ทักษะและประสบการณ์ของหมอดินอาสา รวบรวมเพื่อถอดเป็นบทเรียนความสำเร็จในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ตลอดจนถ่ายทอดวิชาการต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติให้แก่ประชาชนในรูปแบบที่ง่าย ผ่านการสื่อสารในรูปแบบออนไลน์ เช่น Internet และ Facebook เพื่อให้เข้าถึงเกษตรกรและประชาชนทั่วประเทศ สร้างการเรียนรู้การอยู่รอดในปัจจุบัน ที่ต้องพึ่งพาแหล่งความรู้ ประสบการณ์ และการมีงานทำใหม่ที่สอดคล้องอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน และยุค 4.0 ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายเพียงปลายนิ้วเท่านั้น ที่สำคัญยังรองรับวิถีชีวิตปกติรูปแบบใหม่ หรือ New Normal หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ทั้งนี้ กรมพัฒนาที่ดิน ขอเชิญท่านที่สนใจศึกษาหาความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินได้ที่ www.ldd.go.th เพื่อที่จะได้นำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และทำการฟื้นฟูปรับปรุงบำรุงดินและที่ดินให้มีความสมบูรณ์ เพาะปลูกพืชเพื่อสร้างแหล่งอาหารเลี้ยงตนเองแชะชุมชนที่เพียงพอ เป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ นำสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน