มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ของนักศึกษาที่ได้รับทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน Global UGRAD ไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา โดยดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้ให้ความสำคัญ และตั้งใจสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกประเภทได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมมาโดยตลอด ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่ศึกษาอยู่ในสาขาวิชาและคณะอื่นๆ มาเปิดโลกทัศน์ และก่อเกิดเป็น แรงบันดาลใจ เห็นคุณค่าในตนเอง และเห็นโอกาสในชีวิต เพราะการเรียนรู้สิ่งใหม่ นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา

โดยมีนายวัฒนากรณ์ กันทะแก้ว นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (นักศึกษาบกพร่องทางการได้ยิน) ที่สามารถสอบชิงทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน Golbal Undergradute Exchange Program 2019-2020 : Gobal UGRAD มาถ่ายทอดประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การใช้ชีวิต สังคม วัฒนธรรม และระบบการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกาในครั้งนี้

นายวัฒนากรณ์ กันทะแก้ว (น้องไนท์) นักศึกษาบกพร่องทางการได้ยิน สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน Golbal Undergradute Exchange Program 2019-2020 : Gobal UGRAD ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562 – เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ได้เล่าถึงประสบการณ์ว่า การได้รับทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ ต้องขอบคุณมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ให้โอกาส ขอบคุณคณาจารย์ที่คอยดูแลให้คำปรึกษา ช่วยเหลือในการสมัคร จนสามารถเป็นนักเรียนทุนแลกเปลี่ยนได้

การเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยนต่างแดนนั้น สิ่งสำคัญ คือ การเตรียมตัวเรื่องภาษาอังกฤษ มีความจำเป็นต้องมีพื้นฐานการใช้ไวยากรณ์ และใช้ผลคะแนน TOEIC เพราะการศึกษาอยู่ที่สหรัฐอเมริกานั้น มีระบบการเรียนการสอน รวมถึงการสอบจะใช้ทักษะการเขียนทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาบกพร่องทางการได้ยิน ก็ต้องสามารถอ่าน-เขียน ได้เทียบเท่าคนปกติ ดังนั้น ถ้าหากเพื่อนๆ น้องๆ คนไหนสนใจอยากไปศึกษาแลกเปลี่ยนบ้าง ต้องเร่งเตรียมตัวด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งการมาถ่ายทอดประสบการณ์ในครั้งนี้ อยากให้เป็นเหมือนแรงบันดาลใจ อย่าท้อแท้ในชีวิต เพราะ “คนหูหนวกควรได้รับโอกาสที่ดี อยากให้ทุกคนมีความมั่นใจ” และตนเชื่อว่าทุกคนสามารถทำได้เช่นเดียวกัน

ต่อด้วยนางสาวกมลชนก รักษามั่น (น้องเฟิร์น) และนายศิริศักดิ์ บุญประสาน (น้องนิว) นักศึกษา ผู้บกพร่องทางการได้ยิน สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 กล่าวแสดงความคิดเห็นต่อกิจกรรมดังกล่าว ว่า ตนดีใจที่ได้เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในครั้งนี้ และสนใจอยากเข้าชิงทุนไปแลกเปลี่ยนที่สหรัฐอเมริกาบ้าง หลังจากนี้คงต้องรีบกลับไปพัฒนาตนเองเรื่องภาษาอังกฤษ และด้านอื่นๆ แต่อย่างไรก็ตาม เราทั้งคู่อยากขอบคุณโอกาสทางการศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้มอบโอกาสให้ ขอบคุณคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการเรียนร่วม (DSS) ที่คอยดูแลอย่างดี ไม่ใช่แค่เรื่องการเรียนการสอนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการให้คำแนะนำด้านการใช้ชีวิต และการใช้ทักษะด้านต่างๆ ซึ่งตนมั่นใจ เมื่อสำเร็จการศึกษาออกไปแล้ว จะสามารถหางานทำได้เหมือนคนปกติแน่นอน

สุดท้ายนางสาวสุธัญญา หองส่ำ (น้องมิ้ว) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน และนายธีรพล แพงสี (น้องแฟรงค์เฟิร์ต) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษาชั้นปีที่ 1 กล่าวว่า การได้เห็นรุ่นพี่มีโอกาสไปศึกษาแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ก็เหมือนเป็นแบบอย่างที่ดีให้ปฏิบัติตาม โดยจะนำองค์ความรู้ไปปรับใช้กับตนเอง ซึ่งการเข้ามาเรียนต่อกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ไม่ต้องปรับตัวอะไรมาก ใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติ มีความสุขกับการเรียน และเพื่อนๆ รวมถึงได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคณาจารย์เป็นอย่างดี จึงอยากขอบคุณมหาวิทยาลัยสวนดุสิตจากใจจริงที่เห็นคุณค่า และให้โอกาสแก่ผู้พิการทุกประเภทคอยสนับสนุนและส่งเสริมให้พวกเราสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเทียม