เมื่อวันที่ 16 ก.ย.63 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกะเทียม โดยนายบัญชา จารุมณี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกะเทียม ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกะเทียม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ร่วมกับ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน ร่วมเปิดกิจกรรม “ ชาวโคกกะเทียมร่วมใจ ทำ Big Cleaning Day” และโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ชุมชนรักษาพื้นที่สาธารณะ รักชุมชนมากขึ้น โดยดำเนินกิจกรรม ทำความสะอาดในบริเวณวัดโคกกะเทียมและปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะ ได้ร่วมกันทำความสะอาด เก็บเศษวัชพืช สิ่งปฏิกูลภายในวัด เพื่อเป็นการฟื้นฟูบูรณะวัดวาอาราม และสิ่งสาธารณูปโภค ต่างๆ ร่วมกับ ผู้นำชุมชน รักษาทำความสะอาดเรียบร้อยในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมสร้างจิตสำนึกของประชาชนในชุมชนด้านรักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตำบลโคกกะเทียมเป็นชุมชนน่าอยู่ในอนาคต เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้อนุรักษ์และใสใจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน