ดร.ธานี สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมคณาจารย์และนักศึกษา ลงพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าชุมชนเพื่อการเพิ่มมูลค่าของตัวสินค้า รวมถึงการวางผังบริเวณในการสร้าง “อุทยานสวนป่าไผ่บ้านม้าร้อง” ซึ่งจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศแห่งใหม่ของชุมชน และยังเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านฝายท่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านม้าร้อง และวิสาหกิจชุมชนบ้านทางสาย ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการบูรณาการความรู้ ด้านการออกแบบสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงนวัตวิถี (โครงการประจวบฯ เหมาะ) ภายใต้ความร่วมมือในโครงการ Education Institute Support Activity (EISA) ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี-ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัดณ อำเภอบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อเร็ว ๆ นี้