การนำทุนทางวัฒนธรรมมาแปลเป็นการสร้างคุณค่าและมูลค่า เห็นได้ชัดเจนจากประเทศที่เจริญแล้วอย่างอิตาลี ใช้ความเข้มแข็งทางงานศิลปะทุกแขนงเป็นหัวใจในการพัฒนาประเทศ สร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 63 กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อแผนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรมของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดย นายปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ กล่าวว่า วัฒนธรรมมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศ ซึ่งตนเห็นว่าศิลปะร่วมสมัย ศิลปะสมัยใหม่ มีโอกาสที่จะขับเคลื่อนพัฒนาประเทศสู่ระดับสากลได้ โดยการนำทุนทางวัฒนธรรมมาแปลเป็นการสร้างคุณค่าและมูลค่า เห็นได้ชัดเจนจากประเทศที่เจริญแล้วอย่างอิตาลี ใช้ความเข้มแข็งทางงานศิลปะทุกแขนงเป็นหัวใจในการพัฒนาประเทศ สร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ดังนั้น ขอเสนอให้มีการปลูกฝังเยาวชนทุกช่วงวัยได้เรียนรู้ศิลปะ ทั้งโดยการบรรจุอยู่ในระบบการศึกษา รวมถึง สนับสนุนนักเรียน นักศึกษา ไปเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ในการเรียนรู้ศิลปะในสถานที่จริง และเพื่อให้คนไทยในอนาคตมีพื้นฐานความคิดสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้ให้สร้างความมั่นคงในการพัฒนาประเทศ แม้ว่าการดำเนินการจะต้องใช้เวลาไปสู่ความสำเร็จ แต่ถ้าเราไม่เริ่ม ก็จะไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลย
“อีกสิ่งสำคัญที่อยากนำเสนอ คือประเทศไทยต้องทำการชำระประวัติศาสตร์ศิลป์ ทั้งในแง่วิธีคิด ทัศนคติ ประวัติศาสตร์ ความต่อเนื่องให้เท่าทันกับยุคสมัย และบริบทของการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง โดยจะต้องปูพื้นฐานการเรียนรู้ให้เด็กและเยาวชนแต่ละระดับได้รับรู้อย่างเหมาะสม เข้าถึงได้ง่าย และต้องทำให้ศิลปะทุกแขนงของไทยเผยแพร่ออกสู่นานาชาติ มีการแลกเปลี่ยน มีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ และสร้างความเข้มแข็ง สร้างประโยชน์ในระดับโลก” นายปัญญา ศิลปินแห่งชาติ ทัศนศิลป์ กล่าว

แฟ้มภาพ