กรมศิลปากรจัดกิจกรรม 146 ปี กิจการพิพิธภัณฑ์ไทย “พิพิธภัณฑ์สนุก ทันสมัย เข้าถึงได้ Learning by Playing” พร้อมจัด Night @ Museum จิบน้ำชายามเย็น ตามรอยสาส์นสมเด็จ
นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบให้วันที่ 19 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพิพิธภัณฑ์ไทย กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมศิลปากร ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานด้านพิพิธภัณฑ์ ซึ่งปัจจุบันมีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จำนวน 41 แห่งทั่วประเทศ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ กรมศิลปากรได้จัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด “พิพิธภัณฑ์สนุก ทันสมัย เข้าถึงได้ Learning by Playing” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยแบ่งเป็น 3 กิจกรรม ได้แก่ 1. All Day Learning สัปดาห์วิชาการพิพิธภัณฑ์เนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย “ความเสมอภาคบนความหลากหลายของพิพิธภัณฑ์ไทย 2020” จัดให้มีการเสวนาและการบรรยายในหัวข้อที่น่าสนใจ ระหว่างวันที่ 15 – 19 ก.ย. 2563 ณ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยถ่ายทอดสดออนไลน์ผ่าน Facebook fanpage

อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวอีกว่า 2. กิจกรรม Night @ Museum จิบน้ำชายามเย็น ตามรอยสาส์นสมเด็จ ณ วังหน้า ระหว่างวันที่ 16 – 18 ก.ย. เวลา 16.30 – 20.00 น. เชิญชวนแต่งกายย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ 5 – 7 ร่วมงานเลี้ยงน้ำชาย้อนรอยครั้งสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ชมการแสดงและดนตรีจากสำนักการสังคีต เช่น การแสดงหุ่นวังหลวง หุ่นวังหน้า ดนตรีพระนิพนธ์สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และเข้าชมนิทรรศการในพระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ โรงราชรถ และหมู่พระวิมาน จำนวนจำกัด สอบถามและสำรองการเข้าชมได้ที่ โทร. 0 2164 2511 3. กิจกรรม Museum & Youth เยาวชนสนุกกับนิทรรศการศิลปวิทยาการจากสาสน์สมเด็จ ณ วังหน้า ระหว่างวันที่ 23 – 27 ก.ย. เวลา10.00 – 15.00 น. โดยเลือกประเด็นน่าสนใจในนิทรรศการ มาแปลงเป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างประสบการณ์การรับรู้ให้แก่เยาวชน ทั้งการนำชมนิทรรศการและส่วนจัดแสดงอื่นๆ พร้อมร่วมกิจกรรม Workshop การทำของที่ระลึก ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

“นอกจากนี้ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศยังได้จัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งการเสวนาทางวิชาการ การจัดแสดงนิทรรศการพิเศษเกี่ยวกับความเป็นมาและพัฒนาการของพิพิธภัณฑสถานในประเทศไทย เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้เข้าร่วมกิจกรรมและชมความก้าวหน้าของพิพิธภัณฑ์ไทย กรมศิลปากร จึงขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย ปี 2563 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งพิพิธภัณฑสถานสำหรับประชาชนแห่งแรกขึ้น เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2417 และสืบต่อพระปณิธานในการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชาติ ตลอดจนความรู้ในการอนุรักษ์ ปกป้องวัฒนธรรมของคนในประเทศด้วยวิทยาการความรู้สมัยใหม่ อันเป็นจุดเริ่มต้นที่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาลต่อการศึกษาความรู้ด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี และการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทย” นายประทีป อธิบดีกรมศิลป์ กล่าว