เครือซีพีและบริษัทในเครือ รวมพลังประกาศจุดยืนต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ผู้บริหารและพนักงานพร้อมใจแสดงพลังสู้โกงแบบออนไลน์ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2563 ภายใต้แนวคิด “จับโกงโคตรง่ายแค่ปลายนิ้ว-Power of Data”

เมื่อวันที่ 15 ก.ย.63 องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT จัดกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2563 ในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้แนวคิด “จับโกงโคตรง่ายแค่ปลายนิ้ว - Power of Data”ซึ่งถือเป็นการแสดงพลังสู้โกงแบบออนไลน์ครั้งแรกในประเทศไทย นับตั้งแต่มีการจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา

ทั้งนี้เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT จึงส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและภาคประชาสังคม เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม ผ่านการรับชมการถ่ายทอดสดตลอดงานและแสดงพลังสู้โกงผ่านทางเฟซบุ๊กองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน โดยมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของการใช้ฐานข้อมูลที่เปิดเผยจากหน่วยงานภาครัฐ เป็นพลังสำคัญในการต่อสู้และป้องกันการทุจริต ตลอดจนเชิญชวนคนไทยให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม โดยใช้ Big Data และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการตรวจสอบ รวมทั้งกระตุ้นให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมมือป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น

นางรงค์รุจา สายเชื้อ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านธรรมาภิบาล สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาลและสื่อสารองค์กร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เปิดเผยว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ ตระหนักว่า คอร์รัปชันเป็น "โรคร้าย"ของสังคม ที่บั่นทอนความก้าวหน้าของประเทศชาติ มุ่งสร้างสังคมและประเทศของเราให้ใสสะอาดร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกอย่างเกิดขึ้นได้จากความร่วมมือของทุกคนได้ให้ความสำคัญในเรื่องการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม พร้อมทั้งมุ่งเน้นในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส โดยเริ่มจากการเผยแพร่จรรยาบรรณธุรกิจ หรือ Code of Conduct ฉบับแรกในปี 2560 และรายงานการกำกับดูแลกิจการประจำปี 2561 พร้อมทั้งมีการจัดฝึกอบรมและทดสอบให้กับพนักงานทุกคนทั่วทั้งเครือฯ เพื่อสร้างความเข้าใจให้สามารถนำไปปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นไปตามค่านิยมหลักของเครือฯ

ขณะเดียวกันยังรวมถึงมีการขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่างๆ ส่งเสริมความรับผิดชอบ ความโปร่งใส ความถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ มาตรฐาน ให้ทุกกลุ่มธุรกิจนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในทุกประเทศที่เข้าไปลงทุน อีกทั้งเปิดช่องทางให้พนักงานสามารถแจ้งเบาะแสการทำผิดเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ โดยจะร่วมกันสอดส่องพฤติกรรม ไม่เหมาะสม หรือเหตุการณ์ต้องสงสัยว่าเป็นการคอร์รัปชัน เพื่อให้องค์กรมีมาตรฐานจรรยาบรรณธุรกิจระดับสากล

“ถึงแม้ปีนี้กิจกรรมการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันจะเป็นแบบออนไลน์ แต่เครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัทในเครือ ยังคงมุ่งมั่นและให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และมุ่งเน้นเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส โดยปีนี้ ผู้บริหารและพนักงานของเครือฯและบริษัทในเครือ ได้แก่ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร บมจ.ซีพี ออลล์ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น บมจ.สยามแม็คโคร บมจ.ซี.พี.แลนด์ บริษัท สยามแลนด์ ฟลายอิ้ง จำกัด บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์ จำกัด เป็นต้น ร่วมแสดงพลังสู้โกงแบบออนไลน์อย่างพร้อมเพรียง และช่วยกันรณรงค์และต่อต้านการทุจริต ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2563 พร้อมกับขยายแนวร่วมไปยังภาคส่วนอื่นๆขับเคลื่อนการต่อต้านทุจริตอย่างจริงจังในทุกรูปแบบ เนื่องจากเครือฯตระหนักว่า คอร์รัปชันเป็น "โรคร้าย" ของสังคมที่บั่นทอนความก้าวหน้าของประเทศชาติ มุ่งสร้างสังคมและประเทศของเราให้ใสสะอาดร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกอย่างเกิดขึ้นได้จากความร่วมมือของทุกคน”