คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ โครงการพัฒนาและยกระดับทักษะทางด้านงานศิลปะสู่การสร้างอาชีพและรายได้ 3 หลักสูตร ประกอบด้วย 1. พัฒนาทักษะด้านศิลปะด้วยเทคนิคการระบายสีและผสมสี 2. พัฒนาทักษะด้านศิลปะด้วยเทคนิคการพิมพ์สกรีนอย่างง่าย 3. พัฒนาทักษะด้านศิลปะด้วยเทคนิคการทำหุ่นจำลองและการจัดองค์ประกอบศิลป์ แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ โรงเรียนวัดบัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี และโรงเรียนวัดเขาตะเครา (ประสพประชาสรรค์) อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

ทั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ปีงบประมาณ 2563 ซึ่งได้รับงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)