กปภ

ศน.เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ศพอ.) สืบสาน รักษา ต่อยอดองค์ความรู้ด้านศาสนพิธี
นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) กล่าวว่า ศน.ได้ส่งเสริมให้ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ หรือ ศพอ. ก้าวไปสู่ความเป็นศูนย์เรียนรู้คู่คุณธรรม ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากภาคคณะสงฆ์ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ให้ความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาให้ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาฯ มีคุณภาพและมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาชุมชน ปัจจุบันมีจำนวนกว่า 3,700 ศูนย์ทั่วประเทศ มีผู้เรียน ครูผู้สอน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมากกว่า 1 ล้านคน นอกจากการเรียนการสอนตามหลักสูตรธรรมศึกษา ชั้นตรี ชั้น โท และชั้นเอกแล้ว ยังเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนพิธีอีกด้วย

อธิบดีศน. กล่าวอีกว่า เพื่อส่งเสริมให้ศพอ. มีคุณภาพมากขึ้น จึงได้มีแนวทางให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักธรรมทางศาสนาผ่านการปฏิบัติจริงด้านศาสนพิธี ซึ่งทุกศาสนาจำเป็นต้องมีพิธีกรรมทางศาสนา เป็นเครื่องมือในการให้ศาสนิกชนของตนใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาที่มีลักษณะเป็นรูปธรรมร่วมกัน โดยเฉพาะพระพุทธศาสนา จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ วิทยากรผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านศาสนพิธี ไปสร้างองค์ความรู้ ระเบียบแบบแผน ข้อปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับศาสนพิธีเบื้องต้น แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั่วประเทศ มีการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติจริง โดยมุ่งหวังให้เกิดการสืบสานรักษา และต่อยอดองค์ความรู้ด้านศาสนพิธี ส่งผลให้ศพอ. เป็นแหล่งบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมอย่างเป็นรูปธรรมโดยแท้จริง
“ทั้งมีบทบาทช่วยส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐานให้แก่เด็กและเยาวชนผ่านการฝึกปฏิบัติจริง เรียนรู้จากการปฏิบัติ มีความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทยที่มีคุณค่า โดยจะดำเนินการในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ หรือ ศพอ. ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย ศพอ.วัดทัศนารุณสุนทริการาม เขตราชเทวี ศพอ.วัดพรหมวงศาราม เขตดินแดงศพอ.วัดเรืองยศสุทธาราม เขตบางคอแหลมศพอ.วัดอัมพวัน เขตดุสิต และศพอ.โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เขตห้วยขวาง” นายกิตติพันธ์ อธิบดีศน. กล่าว