เมื่อวันที่ 13 ก.ย.63 เวลา 11.00 น. ที่บริเวณท่าน้ำวัดทักษิณชลธาร บ้านเตย ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พระสงฆ์ เป็นประธาน ในพิธีเปิดป้ายลำน้ำคงเกษมและปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่ลำน้ำ โดยการดำเนินงานของ นายเทียนเตยหล้า นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกุลา และคณะ เพื่อเพิ่มเป็นแหล่งน้ำสายหลักสำหรับใช้อุปโภคบริโภคสำหรับประชาชน

นายเทียน เตยหล้า นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกุลา รายงานว่า.-สืบเนื่องมาจากลำน้ำเตยหมู่ 12 ตำบลทุ่งกุลาเป็นแหล่งน้ำสายหลักสำหรับใช้อุปโภคบริโภคสำหรับประชาชนหมู่ 6,12,13 ได้ตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและตลอดทั้งปี ในฤดูแล้งน้ำแห้งดำน้ำตื้นเขิน จึงจำเป็นจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในท้องถิ่นให้มีน้ำอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี

เทศบาลตำบลทุ่งกุลา จึงได้จัดทำโครงการขุดลอกลำน้ำเตย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้ให้ความเห็นชอบให้ขุดลอกลำน้ำเตยขนาดกว้าง 147.64 เมตร ยาว 1,146 เมตรความลึกเฉลี่ย 4.15 เมตร ปริมาณดินขุดประมาณ 702,000 ลูกบาศก์ เมตร จึงได้ดำเนินการสรรหาผู้รับจ้าง ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ําสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขินพ. ศ. 2547 เป็นสัญญาต่างตอบแทน โดยผู้รับจ้างนำกรวดหินดินทรายที่ได้จากการขุดลอกเป็นค่าจ้าง การขุดลอกลำน้ำเตยได้เสร็จแล้วประชาชนตำบลทุ่งกุลา ได้ระลึกถึงคุณงามความดี ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ที่ได้ให้ความ อนุเคราะห์ในทุกๆด้าน ด้วยดีมาตลอด จึงได้ปรึกษาหารือมีมติให้ตั้งชื่อดำน้ำขึ้นใหม่ได้ชื่อว่า ลำน้ำคงเกษม จึงได้จัดทำป้ายจารึกและกำหนดพิธีเปิดป้ายและปล่อยพันธุ์ปลาสู่ลำน้ำ เพื่อระลึกถึงท่านที่ยังประโยชน์เกื้อกูลต่อชุมชนและสังคม เกื้อกูลต่อพระศาสนาและประชาชนชาวตำบลทุ่งกุลาตลอดไป

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการ ประธานกล่าวว่า.-ขอขอบคุณในความตั้งใจของเทศบาลตำบลทุ่งกุลา ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องน้ำดื่มน้ำใช้ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่จะต้องได้รับการแก้ไข เพราะน้ำมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพทางการเกษตร นอกจากเรื่องน้ำแล้วยังมีปัญหาอีกหลายๆด้าน ที่เทศบาลจะต้องให้ความดูแลเอาใจใส่ เนื่องจากเทศบาลตำบลทุ่งกุลา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน และเป็นหน่วยงานดำเนินการซึ่งทำหน้าที่แทนภาครัฐ ในการจัดบริการสาธารณะเพื่อให้เกิดประโยชน์สุข แก่ประชาชนเป็นประการสำคัญ

ลำน้ำไม่ว่าจะชื่อใดก็ไม่สำคัญแต่สิ่งสำคัญกว่าคือทุกท่านต้องช่วยกันดูแลรักษาลำน้ำสายนี้ไม่ให้สกปรกหรือตื้นเขิน เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับใช้ประโยชน์ร่วมกันของชุมชนอย่างยั่งยืนสืบไป