ที่หอประชุมอำเภอคำเขื่อนแก้ว อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ดร.สถิรพร นาคสุข นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดโครงการอบรม อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน อสม.ผู้ดูแลคนพิการ ตลอดจนประชาชน เพื่อให้ความรู้ ในการดูแลคนพิการ ตามหลักพื้นฐานของกระทรวงสาธารณสุข อีกทั้งเพื่อ ให้คนพิการได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงโดยมี อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน อสม.ผู้ดูแลคนพิการและประชาชนเข้ารับการอบรมในครั้งนี้จำนวน 200 คน

ดร.สถิรพร นาคสุข นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรเปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ได้ตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ เห็นความสำคัญในการเสริมสร้างความรู้ให้กับ อาสาสมัครผู้ดูแลคนพิการ อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน อสม. และผู้ดูแลคนพิการ ให้มีความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการของคนพิการ และวิธีการดูแลสุขภาพของคนพิการ ตามหลักพื้นฐานของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ อีกทั้งเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการดูแลสุขภาพคนพิการ ตามหลักพื้นฐานของกระทรวงสาธารณสุข และให้คนพิการได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ปลูกจิตสำนึกให้คนในชุมชน ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลคนพิการอีกด้วย