เมื่อวันที่ 11 ก.ย.63 นพ.ศราวุธ สันตินันตรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู พบปะเครือข่ายผู้ดูแลผู้สูงอายุที่เข้าอบรม ตามโครงการ พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุจังหวัดหนองบัวลำภู "ภาคีเครือข่ายร่วมใส่ใจ ผู้สูงวัย กันล้ม กันลืม" โดยมีนางสาวภาลิณี ปัญนาวีภัช ผอ.กองสาธารณสุข อบจ. ร่วมพบปะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แกนนำผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องที่ผ่านการอบรมนำความรู้และทักษะ จากการสาธิตและฝึกปฏิบัติเผยแพร่ความรู้ ให้แก่ กลุ่ม สมาชิก ผู้สูงอายุ ในชมรมหรือโรงเรียนได้ ปฏิบัติตัวในชีวิตประจำวันในการป้องกันการหกล้ม และภาวะหลงลืมทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากร จากโรงพยาบาลหนองบัวลำภูซึ่งการอบรมครั้งนี้ จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับโรงพยาบาลจังหวัดหนองบัวลำภู ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู