สสจ.บุรีรัมย์ จัดประชุมเชิงวิชาการและมอบโล่เกียรติยศเชิดชูเกียรติ แก่หน่วยงานและบุคลากรทางการแพทย์ที่มีผลการปฎิบัติดีเด่น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการทำงานบริการประชาชน รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาด

เมื่อวันที่ 11 ก.ย.63 ที่ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมเทพนคร อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายอังกูร ศิลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2563 พร้อมมอบโล่เกียรติยศ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่หน่วยงาน และบุคลากรสาธารณสุขสายงานวิชาชีพต่างๆ ที่ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2563 และเยี่ยมชมการจัดแสดงผลงานและนวัตกรรมด้านสาธารณสุข โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ และทางสาธารณสุขสาขาวิชาชีพต่างๆ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจาก 23 อำเภอ ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ และสมาคมหมออนามัย เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน

ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และทางสาธารณสุขสาขาวิชาชีพต่างๆ ได้รับการพัฒนา สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสานเครือข่ายการปฏิบัติงานทั้งทางด้านบริหาร บริการ วิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานดีเด่น เพื่อจะทำให้สามารถปฏิบัติงานให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การเพิ่มคุณภาพมาตรฐานการบริการอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน และมีผลงานดีเด่น

นายวิทิต สฤษฎีชัยกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า การประชุมดังกล่าวเพื่อเป็นการประกาศยกย่องบุคลากรทางสาธารณสุขที่มีผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ด้านวิชาการ เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาดต่างๆในพื้นที่โดยเฉพาะเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19