เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 11 ก.ย.63 ที่หอประชุมค่ายลูกเสือเมืองยศ ตำบลเดิด อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร นายวงษ์เดือน กานกหงษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเดิด อำเภอเมืองจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะในชุมชนการจัดทำธนาคารขยะหมู่บ้านภายในพื้นที่ตำบลเดิดทั้ง 17 หมู่บ้าน โดยมี ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนตลอดจนประชาชนภายในหมู่บ้านเข้ารับการอบรมในครั้งนี้

นายวงษ์เดือน กานกหงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลเดิด อำเภอเมือง จังหวัดยโสธรเปิดเผยว่าเนื่องจากในปัจจุบันตำบลเดิดมีอัตราการเพิ่มของปริมาณขยะจากครัวเรือนจำนวนมากขึ้นสาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรซึ่งจะเห็นว่าขยะมูลฝอยมีอัตราเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติตามจำนวนประชากรและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคมีส่วนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของขยะในปัจจุบันทำให้ปัญหาเรื่องการจัดการขยะยากที่จะควบคุมได้ และวิธีลดปริมาณขยะจากต้นทางที่ได้ผลอีกวิธีหนึ่งคือการจัดทำธนาคารขยะหมู่บ้านเพื่อนำไปเป็นธนาคารขยะฌาปนกิจตำบลเดิด และเพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการคัดแยกขยะลดปริมาณขยะก่อนนำเข้าสู่กระบวนการกำจัดขยะที่ถูกวิธีอีกทั้งเพื่อเสริมสร้างสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะโดยชุมชน ด้วยการจัดทำธนาคารขยะหมู่บ้านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครัวเรือนและชุมชนในการบริหารจัดการขยะพร้อมทั้งให้เกิดความต่อเนื่องของธนาคารขยะหมู่บ้านและธนาคารขยะฌาปนกิจตำบลเดิดต่อไป