ที่ผ่านมา ที่หอประชุมโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม ตำบลโนนทราย อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ดร.สถิรพร นาคสุข นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรเป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาครอบครัวอบอุ่นและเข้มแข็งให้กับนักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรได้จัดขึ้นโดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 250 คน

ดร.สถิรพร นาคสุข นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรได้ตระหนักถึงความสำคัญของสภาพสังคมในปัจจุบัน ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อสถาบันครอบครัว หากครอบครัวไม่เข้มแข็งพอ ก็จะทำให้ครอบครัวประสบปัญหาได้ ดังนั้นการปกป้องคุ้มครองสมาชิกในครอบครัวเป็นอีกทางหนึ่งที่จะทำให้สถาบันครอบครัวรอดพ้นจากภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นและเพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว และตระหนักถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อการพัฒนาครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็งขึ้นเพื่อให้สมาชิกในครอบครัว ได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงสภาพปัญหา ในครอบครัวของตนเองอีกทั้งเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ให้กับสมาชิกภายในครอบครัว