กรมสรรพากรลดค่าปรับให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ยื่นแบบรายงาน Disclosure Form เกินกำหนดเวลาจาก 2 แสนบาท เหลือ 5 พันบาท โดยต้องยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต((e-Filing) ภายในวันที่ 30 ก.ย.63

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน)ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ตามที่กรมสรรพากรได้กำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันและมีรายได้ทั้งหมดตามงบการเงินไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาท ในรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 ต้องยื่นแบบรายงานการเปิดเผยข้อมูล หรือ Disclosure Form เป็นครั้งแรกภายใน 150 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีหรือภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 (กรณีได้รับการขยายเวลาการยื่นแบบฯ) ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาตามที่กฎหมายกำหนดดังกล่าว บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีหน้าที่ต้องยื่นแบบรายงานDisclosure Form มีภาระที่ต้องชำระค่าปรับไม่เกิน 2 แสนบาท

ทั้งนี้เพื่อบรรเทาภาระของผู้ประกอบการ อันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)กรมสรรพากรได้พิจารณาปรับลดอัตราค่าปรับ โดยชำระค่าปรับเป็นจำนวน 5 พันบาท และต้องยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต(e-Filing) ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 นี้เท่านั้น

“กรมสรรพากรได้เพิ่มช่องทางการยื่นแบบรายงานDisclosure Form ผ่านอินเทอร์เน็ตในรูปแบบของการ Upload เป็น Excel File เพื่อให้มีความสะดวก รวดเร็วและง่ายยิ่งขึ้น โดยผู้เสียภาษีสามารถ Download ไฟล์Excel ต้นแบบ Disclosure Form ได้ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th หัวข้อ e-Filing”