วันที่ 8 ก.ย.63 เวลา 09.30 น. นายรวินท์ กลิ่นศรีสุข ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี มอบหมายให้ นายชัยรัตน์ สีด้วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ประสานและเร่งดำเนินการกำจัดวัชพืชผักตบชวาที่กีดขวางทางน้ำ ในคลองส่งน้ำสายใหญ่ 3 ซ้าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งน้ำให้เกษตรกรได้ทำการเกษตรและปลูกข้าวนาปี ในเขตพื้นที่อำเภอโพธิ์ทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง และอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับการสนับสนุนรถแบคโฮบูมยาว จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นำเครื่องมือหนังรถแบคโฮลงพื้นที่กำกัดวัชพืชเพื่อเปิดทางน้ำให้ชาวนา หลังได้รับร้องเรียนว่าชาวนาไม่มีน้ำทำนา รถแบคโฮขนาดใหญ่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง กำลังเร่งกำจัดวัชพืช ผักตบชวา ที่มีอยู่หนาแน่นในคลองส่งน้ำ เพื่อเปิดทางให้น้ำได้ไหลอย่างสะดวก เพื่อที่ชาวนาจะได้มีน้ำใช้ในการทำนา หลังจากที่ได้รับการร้องขอจากพื้นที่ในหลายพื้นที่ทั่วจังหวัดอ่างทอง

ซึ่งปัญหาที่ประสบในขณะนี้ คือในบางพื้นที่ก็ไม่มีน้ำไปเลี้ยงในครองส่งน้ำ ในขณะที่ในบางพื้นที่มีน้ำเลี้ยงในคลองส่งน้ำแต่น้ำไหลผ่านได้ช้า เนื่องจากในคลองส่งน้ำมีวัชพืชหนาแน่นมาก ทำให้ทางโครงการส่งน้ำชันสูตรต้องประสานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นำรถแบคโฮออกไปขุดลอกวัชพืช ผักตบชวาในคลองส่งน้ำทุกวัน ไม้เว้นแม้แต่วันหยุด เพื่อให้น้ำนั้นไหลได้คล่องตัว ทันต่อความต้องการของเกษตรกรในการใช้ทำนา