อธิบดีกรมปศุสัตว์ ประชุมเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Rabies Day 2020 ร่วมภาคีเครือข่าย รูปแบบออนไลน์ในตรีม "End Rabies: Collaborate, Vaccinate"

เมื่อวันที่ 8 ก.ย. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกปี 2563 (World Rabies Day 2020) เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Rabies Day 2020 ร่วมภาคีเครือข่าย รูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 28 กันยายน 2563 ในตรีม "End Rabies: Collaborate, Vaccinate" สังคมร่วมใจ ประเทศไทยปลอดพิษสุนัขบ้า ร่วมกันพาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีน โดยมีนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมประชาสัมพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรมควบคุมโรค สภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สัตวแพทย์สภา สัตวแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ และสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมม้ากัณฑกะ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

นายสัตวแพทย์สรวิศ กล่าวว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้การดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงในการเกิดโรค COVID-19 กรมปศุสัตว์ซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดโครงการ จึงได้มีแนวคิดการจัดงานในรูปแบบระบบออนไลน์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมและการถ่ายทอดส่งต่อองค์ความรู้สู่บุคคลรอบข้าง เพื่อปลูกจิตสำนึกและให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชนให้เกิดความตระหนัก ร่วมมือกันในการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันการเกิดโรค สร้างความตระหนักแก่กลุ่มผู้เลี้ยงและรักสัตว์ให้มีความรับผิดชอบและถูกวิธี และสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งภาครัฐ องค์กรต่างๆ และประชาชน

รูปแบบกิจกรรมในงาน ประกอบด้วย โครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่ ให้บริการประชาชนด้านสุขภาพสัตว์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว การให้ความรู้กับประชาชนเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและกฎหมาย การเผยแพร่ผลการดำเนินงานด้านโรคพิษสุนัขบ้า การประกวดคลิปวีดีโอรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปี 2020 ความยาวไม่เกิน 2 นาที การโพสต์ภาพคู่กับสุนัขหรือแมวหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมภายใต้ตรีม End Rabies: Collaborate, Vaccinate การเล่นเกมส์ชิงรางวัล การแชร์ภาพพาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหรือภาพคู่สัตว์เลี้ยงกับหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เช่น สมุดวัคซีน สัญลักษณ์ประจำตัวสัตว์ที่ฉีดวัคซีน การตอบคำถามเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า การทำคลิปสั้นแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทาง Facebook Instagram หรือ TikTok และการจัดเวทีเสวนาความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า

ทั้งนี้ จะมีการแถลงข่าวเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานให้ภาครัฐ องค์กรต่างๆ และประชาชนได้รับทราบ ตระหนัก และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมรณรงค์ เพื่อให้นิสิต นักศึกษาได้มีช่องทางในการเป็นกระบอกเสียงเผยแพร่ข้อมูลความรู้ในระดับชุมชนและสถาบันครอบครัว โดยมุ่งให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์ ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ต่อไป