มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติประจำปี 2563 จำนวน 4 คน ได้แก่ นางสาววราภรณ์ พงศ์กล่ำ นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นายการัณญ์ บางยับยิ่ว นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นางสาวเสาวลักษณ์ พาทอง นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนายธนพล สองสมาน นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ทั้งนี้ เป็นการมอบแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทั่วราชอาณาจักร ที่เป็นพุทธศาสนิกชนและเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชนชาวพุทธที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ตั้งมั่นในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม เป็นกำลังใจให้มุ่งมั่นดำรงตนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติสืบไป