วันที่ 8 กันยายน 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง นายวีระชัย นาคมาศ รองผวจ.อ่างทอง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ได้จัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติขึ้น จำนวน 50 คน เพื่อให้เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ เป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติให้มีความรู้ความเข้าใจ ในการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์ การควบคุม การสั่งการ การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุ ที่เป็นรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน

เนื่องจากศูนย์อำนวยการใหญ่ โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำรัส(ศอญ) มีความประสงค์ไห้จัดตั้งชุดปฏิบัติกรจิตอาสาภัยพิบัติขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างน้อย 50 คนต่อแห่ง เพื่อเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่รวมถึงการพิจารณากำหนดรูปแบบการสื่อสาร การติดต่อสื่อสาร และการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติให้มีความพร้อมสมารถปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลท่าช้างและเทศบาลตำบลวิเศษชัยชาญ ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอวิเศษชัยชาญโดยกำหนดการฝึกอบรมขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2563 รวม 3 วัน

จากนั้นนายวีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้บรรยายพิเศษเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์ ศูนย์รวมใจของคนไทย สำหรับการอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง และวิทยากรจิตอาสาพระราชทานมาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้.