ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ตำบลสร้างเสริมสวัสดิการสังคม จัดโครงการอบรมเสริมพลังเครือข่ายนวัตกรทางสังคมในชุมชน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและเยาวชน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) และภาคีเครือข่าย จำนวน 50 คน

ทั้งนี้ กิจกรรมจะประกอบไปด้วย 1. การบรรยายในหัวข้อศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนแก่เด็ก เยาวชน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) และภาคีเครือข่าย เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องจิตสาธารณะ สร้างจิตอาสา พัฒนาสู่การเป็นผู้ให้ 2. การบรรยายเรื่องนวัตกรทางสังคมในชุมชน พัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม ให้สามารถขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาสังคมในพื้นที่ได้ในอนาคต 3. กิจกรรมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและทำความสะอาดบ้านผู้พิการติดเตียง จำนวน 2 ครัวเรือน สร้างกำลังใจและส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคมของผู้ประสบปัญหาทางสังคม

ส่วน 4.เป็นกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดลานวัด เก็บขยะ ล้างห้องน้ำ ณ วัดควนนิยมราษฎรรังสฤษฎ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดจนเสริมสร้างจิตสาธารณะ พัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนให้น่าอยู่ และใช้เป็นพื้นที่ส่วนกลางในการจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน


ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมุ่งเน้นให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป มีความตระหนักในบทบาทหน้าที่ มีความเป็นจิตสาธารณะ มีความรู้และทักษะในกระบวนการคิด วิเคราะห์ ตลอดจนมีความสามารถในการคิดกิจกรรม/โครงการสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมทางสังคม เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาตามบริบทของพื้นที่/ชุมชน รวมถึงเป็นกลไกสำคัญในพื้นที่ ในการทำงานร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) และเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อช่วยขับเคลื่อนงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อีกทั้งเป็นการเสริมพลังเครือข่ายทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนงาน ให้เกิดการบูรณาการในพื้นที่ให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมตรงตามสภาพปัญหา