ช่วงที่ผ่านมา ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกาญจนบุรี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ตำบลสร้างเสริมสวัสดิการสังคม จัดโครงการอบรมเสริมพลังเครือข่ายนวัตกรทางสังคมในชุมชน กลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและเยาวชน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) และภาคีเครือข่าย จำนวน 60 คน โดยมีกิจกรรมสร้างสรรค์ประกอบด้วย 1. การบรรยายในหัวข้อศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนแก่เด็ก เยาวชน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) และภาคีเครือข่าย ก่อให้การปลูกฝังความคิดเรื่องจิตสาธารณะ สร้างจิตอาสา พัฒนาสู่การเป็นผู้ให้ 2. การฝึกทักษะการคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมทางสังคมในพื้นที่ พัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม ให้สามารถขับเคลื่อนด้านพัฒนาสังคมในพื้นที่ได้ในอนาคต อีกทั้งยังมี 3. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสาพัฒนาชุมชน โดยการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดจนเสริมสร้างจิตสาธารณะให้กับเครือข่ายในชุมชน และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่อาศัย สำหรับกิจกรรมดังกล่าวมุ่งเน้นให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป มีความตระหนักในบทบาทหน้าที่ มีความเป็นจิตสาธารณะ มีความรู้และทักษะในกระบวนการคิด วิเคราะห์ ตลอดจนมีความสามารถในการคิดกิจกรรม/โครงการสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมทางสังคม เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาตามบริบทของพื้นที่/ชุมชน รวมถึงเป็นกลไกสำคัญในพื้นที่ ในการทำงานร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) และเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อช่วยขับเคลื่อนงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมถึงเสริมพลังเครือข่ายทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนงาน ให้เกิดการบูรณาการในพื้นที่ให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมตรงตามสภาพปัญหา ให้สามารถพัฒนาและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป