สำหรับ นิคมสร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับร่วมกับเทศบาลตำบลโนนเจริญ และโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นพื้นที่ตำบลสร้างเสริมสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการอบรมเสริมพลังเครือข่ายนวัตกรทางสังคมในชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและเยาวชน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) และภาคีเครือข่าย จำนวน 110 คน

โดยกิจกรรมประกอบด้วย 1. การบรรยายในหัวข้อศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนแก่เด็ก เยาวชน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) และภาคีเครือข่าย ก่อให้เกิดการปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องจิตสาธารณะ สร้างจิตอาสา พัฒนาสู่การเป็นผู้ให้ 2. บรรยายเรื่องนวัตกรทางสังคมในชุมชน ก่อให้เกิดการพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม ให้สามารถขับเคลื่อนงานด้านพัฒนาสังคมในพื้นที่ได้ในอนาคต 3. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสาพัฒนาชุมชน เสริมสร้างจิตสาธารณะให้กับเครือข่ายในชุมชน 4. กิจกรรมลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 4 ครอบครัว ซึ่งดูแลผู้พิการ ผู้สูงอายุ และมีอาการป่วยเรื้อรัง

ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคจากกิ่งกาชาดอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดจนสร้างให้กำลังใจผู้ประสบปัญหาทางสังคมและส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคม

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมุ่งเน้นให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป มีความตระหนักในบทบาทหน้าที่ มีความเป็นจิตสาธารณะ มีความรู้และทักษะในกระบวนการคิด วิเคราะห์ ตลอดจนมีความสามารถในการคิดกิจกรรม/โครงการสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมทางสังคม เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาตามบริบทของพื้นที่/ชุมชน รวมถึงเป็นกลไกสำคัญในพื้นที่ ในการทำงานร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) และเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อช่วยขับเคลื่อนงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อีกทั้งเป็นการเสริมพลังเครือข่ายทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนงาน ให้เกิดการบูรณาการในพื้นที่ให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมตรงตามสภาพปัญหา