ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายก อบจ.อุตรดิตถ์ พร้อมด้วยนายชลาวุธ บุญเกตุ ประธานสภา อบจ.อุตรดิตถ์ และ สมาชิกสภา อบจ.อุตรดิตถ์ ตลอดจนผู้บริหาร ข้าราชการ ร่วมงานสัมมนาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นภาคเหนือเพื่อการพัฒนาประเทศ ที่จังหวัดเชียงใหม่

โดยมี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมบรรยายในหัวข้อบริบทภาคเหนือในการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ภายใต้โครงการอบรมสัมมนาวิชาการบริบทของท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา

สำหรับโครงการอบรมสัมมนาวิชาการบริบทของท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศ มีนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ ผู้แทนจากเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 8 จังหวัด ภาคเหนือตอนบนกว่า 1,000 คน เข้าร่วม เพื่อส่งเสริมศักยภาพการบริหารงาน และการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน และให้ผู้บริหารท้องถิ่นบริหารงานภายใต้การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยประชาชนมีส่วนร่วมและเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ ประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน รวมถึงการถ่ายทอดการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำว่า การขับเคลื่อนประเทศไทยไปด้วยกันนั้น ทุกภาคส่วนต้องคำนึงถึงประวัติศาสตร์ชาติที่สร้างประเทศไทยให้เป็นปึกแผ่นมาตั้งแต่อดีต รู้รัก สามัคคี ปรองดอง พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกในการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  เพื่อเสริมสร้างให้ประเทศไทยยังคงเป็นไทยสืบทอดไปยังรุ่นลูกรุ่นหลาน.