วันที่19 มิ.ย.60 ที่ห้องประชุมธนบุรี ฮอลล์ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม.พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร.(ปป 1) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเกี่ยวกับงานชุมชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการตำรวจ สืบเนื่องสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ โดยได้กำหนดไว้ในนโยบายบริหารราชการ ด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม รวมทั้งแผนงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560 “แผนพิทักษ์ภัยให้ประชาชน” การปฏิบัติงานของตำรวจ ต้องทำให้เป็นหลักประกันด้านความปลอดภัย และความยุติธรรม ที่มีมาตรฐาน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน และประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในกิจการตำรวจทุกมิติ

งานชุมชนสัมพันธ์ เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน สร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นกับชุมชน และสังคม ภายใต้ข้อจำกัดด้านกำลังพลและงบประมาณ เป็นการรวมพลังความร่วมมือ ระหว่างประชาชนกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทั้งในรูปแบบคณะกรรมการตรวจสอบติดตามการบริหารงานตำรวจ หรือ กต.ตร. การแสวงหาความร่วมมือ สร้างอาสาสมัครตำรวจบ้าน ตำรวจชุมชน สร้างชุมชนเข้มแข็ง ปลอดอาชญากรรม ยาเสพติด อบายมุข รวมทั้งการจัดระเบียบสังคมด้านต่างๆ ตามแนวนโยบายประชารัฐ ของรัฐบาลชุดปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์ เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม แต่เนื่องจากชุดปฏิบัติการกลุ่มนี้ ได้ห่างเหินการฝึกอบรมด้านงานชุมชนสัมพันธ์ มาเป็นระยะเวลาพอสมควร จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างแนวคิด ทัศนคติที่ดี ต่อการให้บริการประชาชน (Service mind)ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย และนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของรัฐบาล เพื่อพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน