“CHEWA” ผนึก “เอสซีจี แพคเกจจิ้ง” นำเศษกระดาษหรือบรรจุภัณฑ์กระดาษใช้แล้วในคอนโดมิเนียมมารีไซเคิลเป็นของเล่นเด็ก นำร่องโครงการชีวาทัย ฮอลล์มาร์ค จรัญ 13แห่งแรก พร้อมจัดสร้างห้องคัดแยกขยะให้ลูกบ้านเห็นถึงคุณค่าการคัดแยกขยะ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัยและลดปัญหาขยะล้นเมือง

นายภูเบศร์ สำราญเริงจิต รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) หรือ CHEWA เปิดเผยว่า บริษัทจัดกิจกรรม CHEWA GOES GREEN ภายใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน เพื่อส่งเสริมนโยบายด้านความยั่งยืน โดยได้ร่วมกับ บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ต่อยอดโครงการในการนำเศษกระดาษหรือบรรจุภัณฑ์กระดาษใช้แล้วในคอนโดมิเนียม ภายใต้โครงการต่างๆของบริษัทกลับมาใช้ประโยชน์ด้วยการรีไซเคิลเป็นของเล่นกระดาษในรูปแบบต่างๆสำหรับเด็กเพื่อใช้ในโครงการเองและขยายสู่ชุมชนโดยรอบโครงการ โดยนำร่องที่โครงการชีวาทัย ฮอลล์มาร์ค จรัญ 13 เป็นแห่งแรกก่อนขยายการจัดการขยะอย่างยั่งยืนให้ครอบคลุมในโครงการที่อยู่อาศัยอื่นๆ ของบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับกระดาษใช้แล้ว อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดปริมาณขยะ พร้อมคืนสิ่งดีๆสู่สังคม

โดยความร่วมมือของ CHEWA และเอสซีจี แพคเกจจิ้ง คือนำเศษกระดาษหรือบรรจุภัณฑ์กระดาษใช้แล้วที่ผ่านการคัดแยกไปรีไซเคิลเพื่อนำกลับมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตกระดาษและนำมาทำสินค้าต่าง ๆ เช่น ถุงกระดาษ กล่องกระดาษ หรือนำมาทำเป็นบ้านกระดาษ รถกระดาษ เฟอร์นิเจอร์กระดาษ ฯลฯ เพื่อนำกลับมาให้คอนโดหรือบ้านจัดสรรภายในโครงการของชีวาทัย ได้ใช้ประโยชน์ หรือส่งต่อประโยชน์นี้ต่อชุมชนได้อีกด้วย ถือเป็นการทำ CSR เพื่อชุมชนของบริษัทและผู้อาศัยในโครงการร่วมกันในคราวเดียว นอกจากนี้โครงการชีวาทัย ฮอลล์มาร์ค จรัญ 13 ยังเป็นต้นแบบที่ดีในการสร้างห้องคัดแยกขยะส่วนกลางที่ได้มาตรฐานแบบเต็มรูปแบบขึ้นในโครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดแยกขยะและนำขยะมูลฝอยไปรีไซเคิลหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้สูงสุด

นายจิระศักดิ์ แก้วอุบล ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจรีไซเคิลเอสซีจี แพคเกจจิ้ง กล่าวว่า แนวคิดของ SCG Circular Way คือการให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาการใช้ทรัพยากรที่มีจำกัด ซึ่งเอสซีจี แพคเกจจิ้ง ได้เริ่มต้นรณรงค์กับกลุ่มพนักงาน และขยายไปยังสังคมโดยรอบ รวมถึงพันธมิตรที่ดีอย่างชีวาทัย โดยมีหลักการง่ายๆคือการใช้ให้คุ้ม แยกให้เป็น ทิ้งให้ถูก เพื่อให้ทรัพยากรสามารถหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ได้

“ทุกวันนี้มีปริมาณขยะต่างๆเพิ่มมากขึ้น ถ้าเรามีการคัดแยกไว้ ปัจจุบันมีหน่วยงาน กลุ่มความร่วมมือ หรือองค์กรหลายแห่งที่พร้อมจะรับวัสดุใช้แล้วหรือขยะเหล่านั้นกลับมาหมุนเวียนใช้เป็นทรัพยากรใหม่ได้ ตามหลัก Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งเอสซีจี แพคเกจจิ้ง เป็นหนึ่งในองค์กรที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ และได้นำมาประยุกต์ใช้กับการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการรณรงค์เชิญชวนคนมาร่วมกันคัดแยกขยะ แล้วทิ้งให้ถูกที่ถูกถัง ถ้าไม่มีถังแยกขยะส่วนกลางของหมู่บ้านหรือคอนโดก็สามารถนำไปทิ้งที่จุด drop point หรือฝากธนาคารขยะใกล้บ้าน และไม่ต้องห่วงว่าขยะจะถูกนำไปรวมกัน เพราะจะมีหลายหน่วยงานหลายองค์กร รวมทั้งเอสซีจี แพคเกจจิ้ง ที่นำเศษกระดาษหรือบรรจุภัณฑ์กระดาษใช้แล้วเหล่านี้ไปสร้างให้เกิดประโยชน์ได้ใหม่อีกครั้ง แต่ถ้าเราไม่แยกแล้วเอาเศษกระดาษหรือบรรจุภัณฑ์กระดาษใช้แล้วที่สามารถรีไซเคิลได้ไปรวมกับขยะเปียก เราต้องนำขยะเหล่านี้ไปทำการฝังกลับไม่ก็เผา ซึ่งมีส่วนในการสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นส่วนที่ทำให้โลกร้อนด้วย”

ทั้งนี้เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จะนำเศษกระดาษหรือบรรจุภัณฑ์กระดาษใช้แล้วเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลและผลิตเป็นกระดาษอีกครั้งเพื่อนำมาทำสินค้าต่างๆเช่น บ้านกระดาษ รถกระดาษ เฟอร์นิเจอร์กระดาษ และนำกลับมาให้คอนโดหรือบ้านจัดสรรในโครงการของชีวาทัยได้ใช้ประโยชน์ต่อไป ซึ่งในขั้นตอนของการเข้ามารับเศษกระดาษจากคอนโดหรือหมู่บ้านจัดสรรนั้น ทางเอสซีจี แพคเกจจิ้ง ได้พัฒนาแอปพลิเคชั่นขึ้นมาเพื่อให้สะดวกในการเรียกรถมารับเศษกระดาษเมื่อถึงปริมาณที่กำหนดได้ด้วย

“ความร่วมมือในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทั้งสององค์กรในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอย โดยเฉพาะกระดาษอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการนำเทคโนโลยีและกระบวนการด้านการรีไซเคิลกระดาษให้กลับมาหมุนเวียนมาผลิตเป็นผลิตภัณท์จากกระดาษ และส่งคืนสิ่งดีๆนี้กลับคืนสู่สังคมต่อไป”