วันที่ 29 ส.ค.63 นางสาวดรุณี คงมาก รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน (รักษาราชการแทนปลัด อบต.) เป็นประธานในพิธีโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2563 ที่สนามกีฬาโรงเรียนวัดเทพคันธาราม ต.โพธิ์เอน อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีนายชัยยุทธ แสนสุข เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน เป็นผู้กล่าวรายและผู้นำท้องถิ่น สมาชิกสภา ครูอาจารย์และเด็กนักเรียนเข้าร่วมอบรมและฝึกซ้อมกันอย่างพร้อมเพียง

นายชัยยุทธ แสนสุข ได้กล่าวว่าตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน ด้วยพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 6 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนมีอาคารร้านค้า รวมทั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ของประชาชนที่อยู่ในชุมชนหนาแน่น ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงที่อาจเกิดอัคคีภัยได้ จะต้องได้รับหลักประกันความปลอดภัยด้านอัคคีภัย ภายใต้การจัดการที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทุกชุมชน โดยประชาชนและชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสาธารณภัย ในเบื้องต้น และมีการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่

​เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างทักษะความรู้แก่ผู้นำชุมชน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ข้าราชการ พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบล โพธิ์เอน ตลอดจน ประชาชน นักเรียน ที่ยังไม่ผ่านการฝึกอบรม จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2563 เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้เกิดความชำนาญ และทราบถึงวิธีการดับเพลิงชนิดต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ที่จะเผชิญเหตุในระยะแรก และสามารถใช้อุปกรณ์ในการดับเพลิงได้อย่างถูกวิธี และปลอดภัย