เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 28 ส.ค.63 ที่หนองพอก หมู่ที่ 2 บ้านหนองเรือ ตำบลหนองเรือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร องค์บริหารส่วนตำบลหนองเรือ โดยนายยงยุทธ เชื้อบัณฑิต นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ ได้จัดโครงการ ท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียวขึ้นเพื่อร่วมกันปลูกต้นไม้โดยมีข้าราช การลูกจ้าง พนักงาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนประชาชนร่วมกันปลูกป่า ที่หนองน้ำสาธารณะ หนองพอก เพื่อเป็นที่พักผ่อน อีกทั้งเพื่อเป็นสถานที่ ออกกำลังกาย เป็นสวนสุขภาพ ของตำบลหนองเรืออีกแห่งดังนั้นกิจกรรมในวันนี้ จึงเป็นิจกรรมที่ดีที่ได้ร่วมกันทำความดีในการปลูกต้นไม้นอกจากนั้นแล้ว ยังเป็นการ สร้างความสามัคคีให้กับเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ ลูกจ้าง อบต.ผู้นำท้องที่และประชาชน ได้มีกิจกรรมร่วมกัน