วันที่ 26 ส.ค. 2563 เวลา 17.00 น. ณ ลานวัฒนธรรมวัดลำดวน ถนนริมโขง ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย นายกำภล เมืองโคตร นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการรวมพลคนรักสุขภาพ “คนเมืองหนองคาย สุขภาพดี”

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองหนองคายได้เล็งเห็นว่า ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ ที่มีความทันสมัย สะดวกสบายมากขึ้น ทำให้วิถีชีวิตของคนในปัจจุบันเปลี่ยนไป ประชาชนมีกิจกรรมทางกายและการออกกำลังกายน้อยลง ส่งผลให้ประชาชนเกิดปัญหาทางด้านสุขภาพ คือป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อ และเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ

สำหรับโรคที่เป็นปัญหา 5 อันดับแรกในกลุ่มโรคไม่ติดต่อ ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคระบบกล้ามเนื้อ และโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือด โดยมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจาก ขาดการมีกิจกรรมทางกายและการออกกำลังกาย รวมถึงการบริโภคอาหารไม่ถูกต้อง

ดังนั้น การมีสุขภาพดีเป็นองค์ประกอบสำคัญของคุณภาพชีวิต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านสังคมและเศรษฐกิจ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองหนองคาย จึงจัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อสร้างประชากรที่มีคุณภาพ จึงได้รณรงค์ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ด้วยการสนับสนุนให้เกิดชมรมสร้างสุขภาพ ซึ่งเป็นแกนนำสำคัญ ที่จะ ช่วยส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง