เมื่อวันที่ 25 ส.ค.63 เทศบาลตำบลโคกตูม โดย นายอุดม อิ่มอรชร นายกเทศมนตรีตำบลโตกตูม อำเภอเมือง จ.ลพบุรี พร้อมด้วยพนักงาน ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร นำ จิตอาสาพระราชทาน และจิตอาสาพระราชทาน ตำบลโคกตูม พร้อมด้วยหน่วยงานราชการในตำบลโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมพร้อมปฏิบัติภารกิจจิตอาสาในยามมีเหตุภัยพิบัติในพื้นที่ โดยมีเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญการในด้านการดับเพลิง ฝึกซ้อมหนีไฟ และการกู้ภัยในยามมีเหตุภัยพิบัติ ร่วมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการจริงในเหตุการณ์จำลอง

ทั้งนี้ กลุ่มจิตอาสาได้ร่วมกันฝึกปฏิบัติการ การดับเพลิงและการใช้งานถังดับเพลิงชนิดต่างๆ อย่างเหมาะสมเมื่อมีเหตุไฟไหม้ เรียนรู้การฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมปฏิบัติการจริง และฝึกฝนการซ้อมหนีไฟจากตึกสูง ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่มุ่งเสริมสร้างความพร้อมให้กับท้องถิ่น โดยมีจิตอาสาเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อน ณ เทศบาลตำบลโคกตูม