มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 5 อัตรา ประกอบด้วย ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ วุฒิปริญญาโท ด้านภาษาอังกฤษ 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิขา 1 อัตรา ตำแหน่งนักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจหรือด้านบัญชี 1 อัตรา ตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการวุฒิปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 1 อัตรา ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต 1 อัตรา

ทั้งนี้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครผ่านระบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่เว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล www.hrm.offpre.rmutp.ac.th ตั้งแต่วันที่ 24 – 31 สิงหาคม 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02-665-3777 ต่อ 6061, 6066