คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการบริการวิชาการ เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้นพัฒนาศักยภาพทางภาษา ประจำปีการศึกษา 2563 ที่เน้นความเป็นเลิศให้แก่ผู้เรียน สำหรับประชาชน นักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น ทุกหลักสูตรมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในการร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ และอาจารย์เจ้าของภาษาโดยตรง จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรที่ 1 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ : English for Business Communication พัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในบริบทที่เป็นสากล เน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน

หลักสูตรที่ 2 เตรียมสอบ TOEIC : TOEIC Preparation หลักสูตรที่มีเนื้อหาครบทั้งการฟังและการอ่าน ปูพื้นฐานไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ สอนสด เรียนกลุ่มเล็กกับอาจารย์ที่มีประสบการณ์ หลักสูตรที่ 3 สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน : English Conversation in Daily Life เรียนและฝึกสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันให้มั่นใจ เพื่อเป็นพื้นฐานในการสนทนาขั้นสูงกับทีมอาจารย์ชาวไทยและชาวอเมริกันเจ้าของภาษา ในบรรยากาศการเรียนที่เป็นกันเอง และหลักสูตรที่ 4 ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานนวดและสปาเพื่อสุขภาพ : English for Spa & Massage Therapist เรียนและฝึกทักษะภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานนวดและสปาเพื่อสุขภาพ ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน เน้นการสื่อสารกับลูกค้าชาวต่างชาติ สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้จริง เตรียมความพร้อมด้านภาษาสำหรับพนักงานนวด & สปาที่ต้องการทำงานในประเทศและต่างประเทศ

ทุกหลักสูตรอบรมจำนวน 30 ชั่วโมง อบรมทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 อบรมตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน – 5 ตุลาคม 2563 และ รุ่นที่ 2 อบรมตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน -12 ธันวาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร) สำหรับผู้สนใจสามารถสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://larts.rmutp.ac.th หรือโทร ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช 081 904 6003 และอาจารย์อารีรัตน์ บริบูรณ์ โทร 089 255 2413